Privacyverklaring


Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


Massagepraktijk Total Balance for Health is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Het bijhouden van een cliëntendossier


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kan er in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld bij uw huisarts.


De privacy op uw dossier

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.                                                                                                                                                   


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. En voor mij geld er een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


  Andere doelen van het cliëntendossier

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.


  Privacy op de zorgnota

  Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum 
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Behandeling Natuurgeneeskunde' 
  • De kosten van het consult
  • Zorgverzekeraar en Zorgverzekeraarsnummer.


  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. De bewaarplicht eindigt niet wanneer ik kom te overlijden, niet in staat meer ben om mijn werkzaamheden voort te zetten of als ik stop met mijn praktijk. Hiervoor heb ik een waarnemingsregeling afgesloten met een collega, die voldoet aan alle wettelijke eisen. Het beheer van de dossiers wordt hiermee neergelegd bij een persoon die een beroepsgeheim heeft én die aan de AVG moet voldoen.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar info@total-balance.nl. Uw verzoek zal dan binnen 30 afgehandeld worden.


  Cookiesbeleid

  Massagepraktijk Total Balance  for Health gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die hier gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan er hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder zijn opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.


  Wijzigingen in de privacyverklaring

  Massagepraktijk Total Balance for Health houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


  Contact

  Hebt u nog vragen of opmerkingen over uw gegevensbescherming of privacy? Neem dan contact met me op via 06 4083 6724 of info@total-balance.nl